Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 30 września potrwa konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym na Mazowszu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa z uwagi na sytuację epidemiczną i spowodowane nią trudności w przygotowaniu projektów. Oznacza to aż miesiąc więcej czasu dla samorządów, instytucji rynku pracy, jednostek zatrudnienia socjalnego czy organizacji pozarządowych. Do rozdysponowania jest ponad 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na działania z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej najbardziej potrzebujących mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami. W konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie mogą ubiegać się: samorządy, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty realizujące zadania publiczne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, podmioty ekonomii społecznej, a także partnerstwa lokalne i Lokalne Grupy Działania (LGD). Maksymalne dofinansowanie projektów powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej wyniesie 80 procent kosztów kwalifikowalnych, a dla pozostałych podmiotów – 90 procent.

 

Jakie projekty otrzymają wsparcie z funduszy europejskich?

Na wsparcie mają szansę projekty zakładające m.in. działania w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na usługi aktywnej integracji, reintegracji społecznej mieszkańców, a także tworzenie miejsc pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie obejmie działania o charakterze społecznym mające na celu nabycie lub przywrócenie umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Może to być poradnictwo specjalistyczne, np. pomoc socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora, czy też wsparcie w formie warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, treningów umiejętności społecznych.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na działania o charakterze zawodowym, ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy. Wśród możliwych form wsparcia będą m.in. prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (również doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), kursy i szkolenia,
czy poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, uczestnik projektu skorzysta także z pomocy o charakterze zdrowotnym,
np. przez sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej,
czy psychoterapii. Wsparcie może objąć również udział w programach dla osób uzależnionych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz elektronicznych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś