Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inauguracja nowej perspektywy unijnej, przedstawienie wizji Mazowsza do 2030 roku, a także praktyczne rozwiązania dla przyszłych beneficjentów środków unijnych, to główne założenia Konferencji otwierającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, która odbyła się 6 maja w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W gronie uczestników spotkania byli przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz wszelkich innych instytucji będących potencjalnymi wnioskodawcami funduszy w nowej perspektywie.

W Konferencji inaugurującej RPO WM 2014-2020 uczestniczyło blisko 400 osób, a przeszło 1300 śledziło wydarzenie w Internecie. Do Centrum Olimpijskiego zjechali prezydenci mazowieckich miast, starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie. Nie zabrakło władz województwa, przedstawicieli nauki, duchownych oraz dyrektorów instytucji wdrażających środki europejskie.

– Po wynegocjowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przyszedł czas na jego realizację. Dzisiejsza konferencja stanowi nie tylko symboliczne, ale również praktyczne otwarcie procesu wdrażania środków unijnych. – rozpoczął Marszałek Adam Struzik.

– Po 10 latach wdrażania funduszy, zaczynamy trzecią już unijną perspektywę finansową. To wyjątkowy czas dla Mazowsza. Wczoraj Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zatwierdzeniu harmonogramu naboru wniosków w III i IV kwartale 2015 r. – dodał Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski

Na zdjęciu: Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski

Posłuchaj wypowiedzi z briefingu prasowego

Po krótkich wystąpieniach, marszałek Adam Struzik dokonał uroczystego otwarcia konferencji, a zarazem symbolicznie zainaugurował RPO WM 2014-2020 uderzeniem w gong.

Następnie, głos zabrał Pan Łukasz Zaręba – Główny Doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przeczytał on list Pani Premier Ewy Kopacz, skierowany do uczestników Konferencji. Pani Premier podkreśliła w nim rolę województwa mazowieckiego, jako motoru wzrostu dla innych polskich regionów. Zauważyła, że cele w RPO WM odpowiadają aktualnym problemom Mazowsza. Według Pani Premier istotnym jest rozsądne wydatkowanie funduszy, które dają wielką szansą na szybszy rozwój całego regionu.

Główny Doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Zaręba

O szansach na dalszy rozwój Polski opowiedziała Pani Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. Pani Wiceminister podkreślała, że bardzo ważnym aspektem wydatkowania funduszy unijnych jest dbałość o zrównoważony rozwój.

– Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do realizacji Strategii Europa 2020. Fundusze unijne są głównym narzędziem umożliwiającym sprostanie stawianym przed nami wyzwaniom, do których należy między innymi zwiększenie roli badań i rozwoju, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a także zwiększanie aktywności zawodowej społeczeństwa – mówiła do zebranych Wiceminister I. Wendel.

Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel

W perspektywie 2014 – 2020 przyznano Polsce 82,5 mld euro w ramach polityki spójności, dedykowanych 11 celom tematycznym. Należą do nich np. badania i rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność MŚP, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także edukacja i zatrudnienie. Wymienione cele to obszary, które Komisja Europejska uznała za szczególnie istotne do wsparcia finansowego.

Na poziomie RPO WM 2014 – 2020 będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na projekty wpisujące się w te obszary. Będą to: wykorzystanie działalności B+R w gospodarce (ok. 278 mln euro), wzrost e-potencjału Mazowsza (ok. 153 mln euro), rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości (ok. 213 mln euro), przejście na gospodarkę niskoemisyjną (ok. 324 mln euro), gospodarka przyjazna środowisku (ok. 91 mln euro), jakość życia (ok. 116 mln euro), rozwój regionalnego systemu transportowego (ok. 367 mln euro), rozwój rynku pracy (ok. 137 mln euro), wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (ok. 172 mln euro), edukacja dla rozwoju regionu ( ok. 161 mln euro) oraz pomoc techniczna (ok. 72 mln euro).

Pani Wiceminister powiedziała również kilka słów o tzw. inteligentnych specjalizacjach. Są to obszary o największym potencjale rozwojowym i właśnie na nich powinno koncentrować się wsparcie finansowe z UE. Na poziomie krajowym zidentyfikowano 19 inteligentnych specjalizacji. W ramach województwa mazowieckiego określono cztery specjalizacje: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu.

Wizja Mazowsza do 2030 roku

– W kolejnych latach będziemy dążyli do tego, aby Mazowsze było jeszcze bardziej konkurencyjnym i innowacyjnym regionem, charakteryzującym się wysokim wzrostem gospodarczym, spójnością terytorialną i bardzo dobrymi warunkami życia mieszkańców. -rozpoczął wystąpienie Marszałek Adam Struzik.

Na zdjęciu: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Posłuchaj wypowiedzi z briefingu prasowego

Marszałek przedstawił strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Zaznaczył, że jej realizacja będzie możliwa również dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, zarówno w ramach regionalnego programu operacyjnego, jak i programów krajowych. Główne cele strategii, to rozwój Mazowsza jako regionu innowacyjnego, konkurencyjnego i spójnego terytorialnie.

– Prace nad Strategią pokazały, jak silny mamy potencjał oraz jak inwestować środki z UE, a także jak i w jakim kierunku kształcić ludzi. Teraz budujemy podstawy, a kolejne 15 lat to, głęboko w to wierzę, wzrost konkurencyjności Mazowsza i zmniejszanie się dysproporcji rozwojowych w regionie – podkreślał Marszałek Struzik.

Marszałek powiedział również o kluczowych potrzebach inwestycyjnych Mazowsza, którymi są przemysł i produkcja. Z drugiej strony, wspomniał o największym atucie regionu – przemyśle spożywczym, na którym region zarobił w ostatnim roku aż 6 mld euro. Zwrócił uwagę także na wielkie wyzwanie, przed którym stoi województwo, tj. kwestia rozwoju transportu. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż ilość i jakość połączeń komunikacyjnych, a co za tym idzie – mobilność pracowników to czynnik przyspieszający rozwój gospodarczy.

RPO WM 2007-2013 kontra RPO WM 2014-2020

Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego porównał obie perspektywy finansowe. Wskazując różnice podkreślił nowe wyzwania dla instytucji wdrażających i pośredniczących. Omówił również nowe mechanizmy wsparcia, takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). ZIT odnosi się do Warszawy i jej regionu funkcjonalnego, natomiast RIT do pięciu subregionów, gdzie środki kierowane będą na obszary strategicznych interwencji.

– Dokumentem warunkującym uczestnictwo Partnerstwa ZIT w procesie zarządzania i realizacji programem jest Strategia ZIT WOF – podkreślał W. Raboszuk, Członek Zarządu – Podstawą realizacji RIT jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego.

Na zakończenie W. Raboszuk omówił najważniejsze ograniczenia w RPO WM 2014-2020, które dotyczyć będą m.in. alokacji dla dróg lokalnych, zdrowia i energetyki, terenów inwestycyjnych.

Rola miast w polityce spójności

Kolejne wystąpienie dotyczyło polityki miejskiej, której głównym celem jest rozwiązywanie problemów miast za pomocą instrumentów, takich jak ZIT oraz RIT. Prezentację przedstawił Pan Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu m. st. Warszawy. Przybliżył on specyfikę ZITu warszawskiego i podkreślił, że województwo mazowieckie jest lepiej rozwinięte, więc funkcjonuje mając mniej przywilejów.

– Zwiększenie dostępności usług publicznych, rozwój sieci powiązań gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni, to trzy główne cele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) – podkreślał Dyrektor M. Fijałkowski.

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014-2020

Kolejnym punktem programu Konferencji była prezentacja Pani Agnieszki Rypińskiej Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Rypińska przybliżyła gościom główne założenia osi priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. W wystąpieniu zaznaczyła m.in. że w ramach I osi priorytetowej główny nacisk skierowany będzie na projekty konsorcjów naukowych. Podkreślone zostało także znaczenie II osi, realizowane projekty dadzą bowiem możliwość stworzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów lub wydawania e-recept w służbie zdrowia. Projekty dotyczące tego sektora, będą rozpatrywane w oparciu o mapę potrzeb stworzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Dyrektor Rypińska podkreśliła również, że chociaż początkowo udział instrumentów zwrotnych takich jak np. pożyczki, miał być zdecydowanie większy niż w okresie 2007-2013, to w rzeczywistości wyniesie on 6,3% budżetu RPO WM. Instrumenty finansowe dostępne będą m.in. w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, a także przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Na zdjęciu: Agnieszka Rypińska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Fundusze unijne w praktyce

Informację o harmonogramie wniosków i pierwszych naborach przekazał Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.

– Pierwsze nabory wniosków odbędą się w III i IV kwartale 2015 roku. Do rozdysponowania jest ponad 215 mln euro zarówno na nabory ogólne, jak i nabory w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) – ogłosił Dyrektor Frankowski.

Prezentacja M. Frankowskiego skupiła się m.in. na przedstawieniu roli instytucji wdrażających RPO WM 2014-2020, na pokazaniu jak będzie przebiegała ocena wniosków, jak będzie rozwiązana kwestia pomocy publicznej w projektach. Dyrektor MJWPU opowiedział również o Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), i jak istotna będzie kompleksowa komunikacja elektroniczna – od złożenia wniosku aplikacyjnego po ostateczne rozliczenia projektu. Nowa perspektywa, to także nowy portal internetowy https://www.funduszedlamazowsza.eu/, wspólny dla trzech instytucji, jeden dla całego programu, a także spójny ze sposobem komunikacji programów regionalnych i krajowych.

Na koniec Dyrektor Frankowski zaprosił zebranych gości do udziału w wydarzeniach, które w najbliższych miesiącach zorganizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Będą to szkolenia i spotkania informacyjne, 5 konferencji w subregionach, 3 konferencje tematyczne (m.in. w obszarze badań i rozwoju), a także VI Forum Rozwoju Mazowsza.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji

Rozwój rynku pracy

Ostatnim prelegentem podczas Konferencji był Pan Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, który przedstawił zagadnienie wspierania rynku pracy w ramach RPO WM 2014-2020. W minionej perspektywie projekty z tego obszaru realizowane były z budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– Ponad 137 mln euro przeznaczone zostanie na rozwój rynku pracy. Fundusze z Unii Europejskiej będą wspierały działania skierowane do grup defaworyzowanych, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia, kobiet, osób o bardzo niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność zatrunieniową i zakładające trwałość tworzonych miejsc pracy. – zaznaczył Dyrektor T. Sieradz.

W swojej prezentacji pokazał, jakie wyzwania stoją przed instytucją oraz na co mogą liczyć osoby bezrobotne. Dyrektor Sieradz podkreślił również, że jednym z priorytetów będzie zwiększenie zdolności zatrudnienia osób opuszczających szkoły zawodowe oraz umożliwienie wpływu przedsiębiorców na kształtowanie programów szkół zawodowych.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 można znaleźć na stronie internetowej www.mazowia.eu oraz https://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Na zdjęciu, od lewej: Adam Struzik (Marszalek Województwa Mazowieckiego), Mariusz Frankowski (Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych)

Od prawej: Iwona Wendel (Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Wiesław Raboszuk (Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego), Mariusz Frankowski (Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych), Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy)

Uczestnicy konferencji 

Wypowiedź Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mediów

Wypowiedź Mariusza Frankowskiego Dyrektora MJWPU dla mediów

Od lewej: Mariusz Frankowski (Dyrektor MJWPU), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Tomasz Sieradz (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie)

 

 

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś