Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 29 maja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach konkursu dotyczącego rozwoju kompleksowych systemów małej retencji. Ochrona obszarów szczególnie zagrożonych powodzią to główny cel projektów wyłonionych do dofinansowania. Wnioskodawcy mają czas do 30 sierpnia, a pula dostępnych środków wynosi 8,4 mln zł.

W Polsce zasoby wodne na tle innych krajów europejskich, są niewielkie i w znacznym stopniu zależą od opadów. Zauważalna i postępująca zmiana klimatu, powoduje nasilanie się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i powodzie. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, ważne jest zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez dziania małej retencji.

Krótka definicja

Mała retencja gromadzi wodę w niewielkich zbiornikach i zmniejsza odpływ wód powierzchniowych w celu ochrony i odbudowy zasobów wodnych. Władze Mazowsza już w 2008 r. przyjęły „Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego”, określający kierunki rozwoju w tym zakresie. Według danych, na terenie mazowieckiego jest ponad 3,8 tys. obiektów małej retencji, które można wykorzystać  do racjonalnej gospodarki wodą.

Środki unijne

Inwestycje realizowane w ramach konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu zmniejszą ryzyko powodziowe poprzez ochronę obszarów szczególnie zagrożonych powodzią – zgodnie z mapami ryzyka powodziowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i rozbudowę urządzeń wodnych, na wykonanie zabezpieczeń obiektów już istniejących poprzez kompleksowe remonty oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli realizować inwestycje polegające na rozbiórce obiektów, które zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu i społecznemu. W ramach tych działań kwalifikowalne będą prace geodezyjne, ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykończeniowe.

Na unijne wsparcie liczyć mogą także projekty, które będą realizowane zgodnie z dobrymi praktykami opracowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007-2013. Dotyczyć one mogą zarówno budowy, jak i tworzenia budowli piętrzących na kanałach i małych ciekach w granicach ekosystemów od wód zależnych (głównie progi lub stopnie). Innym elementem projektu może być renaturyzacja cieków oraz obszarów podmokłych np.: przywracanie naturalnego kształtu cieku, przywracanie ciągłości biologicznej cieku, przywracanie funkcji obszarom mokradłowym, a także budowa mikrozbiorników – oczek wodnych, stawów.

O czym należy pamiętać? 

Wszelkie działania w ramach inwestycji, muszą służyć ochronie przeciwpowodziowej.

Mazowsze każdego roku zmaga się z powodziami, a fale wezbraniowe na Wiśle zagrażają mieszkańcom, środowisku naturalnemu, a także gospodarce. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie środków unijnych na walkę z tym zjawiskiem. Mała retencja idealnie wpisuje się w te działania – podkreśla Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie w ramach konkursu ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. Dodatkowo podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, spółki wodne i ich związki oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Nabór będzie trwał od 29 maja do 30 sierpnia 2017 r., a na wnioskodawców czeka 8,4 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 80%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Beneficjent może złożyć dowolną liczbę wniosków o dofinansowanie projektu. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w partnerstwie.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-1-dostosowanie-do-zmian-klimatu-typ-projektow-rozwoj-kompleksowych-systemow-malej-retencji-zgodnie-z-programem-malej-retencji-rpma-05-01-00-ip-01-14-057-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś