Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejny rok wydatkowania środków unijnych z regionalnego programu kończy się dla Mazowsza bardzo dobrym wynikiem. Już w lipcu województwo osiągnęło jeden z najważniejszych wskaźników – tzw. zasadę n+3. Dotychczas w ramach RPO WM 2014-2020 złożono ponad 8,3 tys. wniosków – przeszło 2,9 tys. z nich zatwierdzono już do dofinansowania i w rezultacie podpisano ponad 2,6 tys. umów. Dzięki temu na Mazowsze trafiło już 6,2 mld zł unijnego wsparcia tylko z regionalnego programu. Przed nami kolejny rok i nowe konkursy. W 2019 r. uruchomionych zostanie kolejnych 10 naborów na łączną kwotę dofinansowania 171 mln zł.

Spotkanie z mediami z udziałem Marszałka Adama Struzika, Mariusza Frankowskiego Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Aleksandry Szwed Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

Mieliśmy do dyspozycji 2 mld euro, czyli ok. 8,6 mld zł, w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego, z czego przekazaliśmy już 6,2 mld zł. W nabory zaangażowanych zostało prawie 90 proc. unijnych środków, a zakontraktowanych zostało już 73,5 proc. (bez środków z rezerwy wykonania). Na pół roku przed czasem osiągnęliśmy ważny wskaźnik n+3. To potwierdza, że sprawnie wydatkujemy środki unijne, zgodnie z obowiązującymi zasadami i harmonogramem – podkreśla Marszałek Adam Struzik.

Każde z województw, prowadząc swój regionalny program operacyjny, jest zobowiązane przestrzegać zasady n+3. Określa ona dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zasada ta wymusza też sukcesywne wydatkowanie pieniędzy. Zgodnie z nią, do końca 2018 r. Mazowsze powinno certyfikować ponad 329,5 mln euro wydatków, a tymczasem już na koniec lipca osiągnęło ten pułap, a obecnie wnioski o płatność złożone do Komisji Europejskiej wynoszą ponad 470,6 mln euro.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 30 listopada 2018 r., Mazowsze zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem kontraktacji funduszy w programach regionalnych (za województwami: pomorskim, opolskim i wielkopolskim). Do tej pory Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosiły ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych.

Samorządy, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe mają jeszcze szansę na skorzystanie z dofinansowania w ramach już trwających oraz planowanych do rozpoczęcia pod koniec roku konkursów. Środki pozwolą na dofinansowanie m.in. badań, wdrażania innowacji, wymiany pieców, budowy parkingów „Parkuj i Jedź” czy projektów społecznych. Harmonogram na przyszły rok obejmuje tylko 10 konkursów, ale trzeba pamiętać że w trakcie roku będzie możliwość modyfikacji planów – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Z tegorocznej puli można ubiegać się jeszcze o dofinansowanie na projekty badawcze, z obszaru doradztwa biznesowego, inwestycji dotyczących efektywności energetycznej – np. wymiana urządzeń grzewczych lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, budowy parkingów „Parkuj i Jedź”, informatyzacji służby zdrowia oraz realizacji usług społecznych.

W odpowiedzi na ogłoszone dotychczas konkursy wpłynęło ogólnie ponad 8,3 tys. wniosków, z których 5,8 tys. (w sumie na kwotę przekraczającą całość alokacji, bo aż 10,2 mld zł wnioskowanego dofinansowania) pozytywnie przeszło ocenę formalną. Spośród nich do dofinansowania zatwierdzono już ponad 2,9 tys. wniosków. Podpisano 2,6 tys. umów, co oznacza, że na Mazowsze trafiło już ponad 6,2 mld zł z UE, które pozwolą na realizację projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości, e-usług, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji.

Najwięcej środków z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przyznanych zostało na projekty wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną1,2 mld zł w ramach 196 projektów. Drugie w kolejności są działania w obszarze badań i rozwoju, których dofinansowanie wyniosło do tej pory ponad 825 mln zł (403 projekty), w tym najwięcej na wsparcie zaplecza badawczego jednostek naukowych. Trzecie pod względem dofinansowania są projekty dotyczące rozwoju transportu, których wsparcie wynosi ok. 850 mln zł (38 projektów). W ramach środków z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) podpisano ponad 1,2 tys. umów, których pula wsparcia przekroczyła 1,2 mld zł. Działania z zakresu wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem uzyskały prawie 398 mln zł (544 projekty). Na realizację projektów edukacyjnych skierowano natomiast dotychczas ponad 465,5 mln zł (511 umów).

Zakończone zostały już 683 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 594 mln zł, w tym w ramach EFRR zakończono 441 projektów (wartość dofinansowania 396,5 mln zł), a w ramach EFS – 242 projekty (wartość dofinansowania 197,5 mln zł).

 

Na co fundusze europejskie w 2019 r.

 

W przyszłym roku uruchomionych będzie 10 konkursów, dzięki którym projekty z Mazowsza uzyskają ponad 170 mln zł dofinansowania. W lutym rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji przedszkolnej. Marzec to czas na staranie się o środki na rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych świadczonych w społeczności lokalnej. Będą również fundusze na programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa. Na kwiecień zaplanowane są konkursy dotyczące informatyzacji urzędów, programów zdrowotnych dotyczących zaburzeń depresyjnych u dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65. roku życia, a także szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych i językowych dla dorosłych. W czerwcu natomiast będzie można ubiegać się o dofinansowanie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Druga połowa roku to kolejne możliwości sięgnięcia po fundusze europejskie. W sierpniu dostępne będą środki na tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli żłobków, klubów dziecięcych czy opiekuna dziennego. Na październik zaplanowany jest konkurs dotyczący kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ten nabór skierowany będzie do placówek działających na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Końcówka roku to natomiast szansa dla przedsiębiorców na zdobycie finansowania udziału w zagranicznych targach, misjach i wizytach studyjnych.

Jak fundusze unijne rozwijają Mazowsze

przykłady planowanych efektów:

 • ponad 300 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi;
 • ponad 130 przedsiębiorstw wspartych w zakresie umiędzynarodowienia działalności;
 • ponad 200 instytucji z sektora publicznego, które udostępnią on-line informacje dla mieszkańców;
 • ponad 3,1 tys. urządzeń do leczenia pacjentów zakupionych dla mazowieckich szpitali i przychodni;
 • ponad 6,5 tys. miejsc postojowych na wybudowanych parkingach „Parkuj i Jedź”;
 • ponad 570 km wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych;
 • ponad 400 zmodernizowanych energetycznie budynków;
 • ponad 5,5 tys. gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii;
 • lepsza jakość podróży dzięki 69 zakupionym i zmodernizowanym pociągom;
 • ponad 178 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi;
 • ponad 30 tys. dorosłych korzystających ze szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • ponad 12 tys. przedszkolaków objętych dodatkowymi zajęciami;
 • wsparcie prawie 9 tys. osób powyżej 50. roku życia.

 

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020 na 2019 r.

 • W 2019 r. ogłoszonych będzie 10 konkursów. Mazowsze rozdysponuje w nich ponad 170 mln zł z UE. Nabory dotyczyć będą:
 • luty 2019 r. – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży (poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna): zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej (ok. 9,4 mln zł);
 • marzec 2019 r. – usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej (poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych): rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych (prawie 25 mln zł);
 • usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej (poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych): wdrażanie programów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy i konkurs na realizację regionalnego programu zdrowotnego w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (8,6 mln zł);
 • kwiecień 2019 r. – e-usługi (poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza) Informatyzacja administracji publicznej (8,6 mln zł);
 • usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej (poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych): wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych i konkurs na realizację regionalnego programu zdrowotnego w zakresie zaburzeń depresyjnych u dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65 r.ż. (4,3 mln zł);
 • upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (działanie 10.2): Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzenia i certyfikacji nabytych kwalifikacji (14 mln zł);
 • czerwiec 2019 r. – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (działanie 9.1): integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej (31,3 mln zł);
 • sierpień 2019 r. – ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (poddziałanie 8.3.1 – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej): tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani (ok. 39,5 mln zł);
 • październik 2019 r. – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży (poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT): kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych (ok. 4,5 mln zł);
 • grudzień 2019 r. – internacjonalizacja MŚP (poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw): internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług (prawie 26 mln zł).
 • Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś