Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 300 osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym z Warszawy wraz z rodzinami objętych zostanie kompleksowymi programami wsparcia. Skorzystają osoby niewidome i słabowidzące, dzieci i młodzież, osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych i rodzice. Umowy o dofinansowanie inicjatyw podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Trzy projekty uzyskały łącznie 3,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W tej perspektywie finansowej główny nacisk kładziemy na projekty społeczne, które bardzo często wymagają podjęcia dużo trudniejszych działań. Znacznie łatwiej jest wybudować szkołę, drogę czy obiekt sportowy, niż wspomagać rodziny wykluczone społecznie. Te projekty obliczone są na dłuższą perspektywę czasową, nie zawsze od razu przynoszą efekty i wymagają wsparcia nie tylko ze strony urzędników, ale i organizacji pozarządowych, organizacji społecznych. Mamy nadzieję, że te środki rzeczywiście pomogą rodzinom odnaleźć się w trudnej dla nich sytuacji i wyjść na prostą – podkreśliła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Oczywiście nie są to jedyne działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłości planujemy zorganizować m.in. konkursy na realizację projektów związanych ze zwalczaniem bezrobocia czy też wyjściem z niego oraz poszerzaniem wiedzy. Takie projekty z pewnością zainteresują osoby, które chcą zmienić pracę albo po prostu dostosować swoje umiejętności do tego, czym się zajmują – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

To środki, które będziemy mogli wykorzystać na wsparcie przede wszystkim dla osób, które potrzebują, ale i chcą wsparcia, by nie być wykluczone społecznie. Dofinansowanie pozwoli zrealizować trzy projekty dla trzech różnych grup. Jedna to osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby niewidome. Druga grupa to osoby zamieszkujące rejony rewitalizowane, czyli Pragę Północ, Pragę Południe oraz Targówek, a trzecia dotyczyć będzie mieszkańców pozostałych dzielnic – wyjaśniała Marta Jakubiak zastępca dyrektora biura pomocy i projektów społecznych urzędu m.st. Warszawy. – Będzie to analiza potrzeb, ale też szkolenia – ale takie „szyte na miarę” – m.in. wsparcie w nauce dzieci i młodzieży, szkolenia zawodowe, ale też staże zawodowe. Co ważne – w każdym z projektów zawiązane jest partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, których rola jest nieoceniona, bo tak naprawdę to oni są najbliżej problemów mieszkańców, więc to oni również będą realizować planowane zadania.

Aktywna Warszawa

Osoby niewidome i słabowidzące należą do grupy szczególnie narażonej na ryzyko wykluczenia społeczno-zawodowego. Co więcej, sytuacja ta dotyka również ich bliskich. Dlatego samorząd Warszawy dzięki 1,1 mln zł unijnego dofinansowania zrealizuje projekt mający na celu przeciwdziałanie utracie samodzielności w życiu społecznym i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Wsparciem objętych zostanie 100 osób w wieku 16-65 lat z dysfunkcją wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z ich rodzinami. Partnerami projektu są Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Podstawą efektywnego działania jest dokładna analiza potrzeb i kompleksowość pomocy. Dlatego punktem wyjścia będzie diagnoza sytuacji poszczególnych rodzin i określenie indywidualnych planów reintegracji społeczno-zawodowej. W ramach projektu zaplanowano różne formy wsparcia – pakiet doradczy i pomoc lekarzy specjalistów (np. psychologów), czy indywidualne treningi umiejętności życiowych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu wykorzystania najnowszych technologii rekompensujących brak widzenia (tyfloinformatyka), a także otrzymają pomoc asystenta technologicznego w wyborze odpowiedniego sprzętu. W zwiększaniu szans na zatrudnienie pomoże diagnoza predyspozycji społeczno-zawodowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności, kursy i staże zawodowe. Częścią działań objęte zostaną rodziny osób niewidomych i słabowidzących, np. warsztatami i poradnictwem rodzinnym.

Tytuł projektu: „Aktywna Warszawa” – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 1 192 699,92 zł

Kwota dofinansowania: 1 133 064,92 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Ponad 1,2 mln zł z RPO WM pomoże w realizacji działań skierowanych do 110 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach objętych programem rewitalizacji, czyli Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. W inicjatywę zaangażowały się Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i Stowarzyszenie dla Rodzin.

Podstawą podejmowanych działań będzie diagnoza sytuacji uczestników projektu i określenie indywidualnego planu reintegracji społeczno-zawodowej. Rodziny uzyskają kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych (warsztaty i zajęcia integrujące, coaching), wsparcie pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci w wieku 7-12 lat (warsztaty i pomoc indywidualna). Młodzież w wieku 13-17 lat oraz osoby dorosłe objęte zostaną działaniami edukacyjnymi, np. dotyczącymi gospodarowania budżetem domowym. Osoby bezrobotne otrzymają natomiast możliwość ukończenia szkoleń zawodowych i zdobycia doświadczenia podczas staży.

Tytuł projektu: LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 1 307 154,6 zł

Kwota dofinansowania: 1 241 737,6 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

SOS Rodzina

Kolejny projekt m.st. Warszawy dotyczy kompleksowego wsparcia co najmniej 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z piętnastu dzielnic. Zależnie od diagnozy indywidualnej sytuacji rodziny celem działań będzie zwiększenie kompetencji edukacyjnych, społecznych, zawodowych i opiekuńczo-wychowawczych 120 osób w wieku 7-65 lat. I w tym przypadku mamy do czynienia ze współpracą instytucji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Partnerami projektu są bowiem Powiślańska Fundacja Społeczna, Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”, Stowarzyszenie ASLAN, Stowarzyszenie Od-Do, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i Fundacja Miejsce Kreatywne.

Wsparcie dla rodzin obejmie działania wzmacniające pozytywne role rodzicielskie, pracę z asystentem rodziny, czy poradnictwo (prawno-finansowe, psychologiczne, trening kompetencji). Projekt zakłada organizację zajęć ogólnorozwojowych, animacji i warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Działania te mają zminimalizować ryzyko wykluczenia społecznego, zwłaszcza w efekcie dziedziczenia tego statusu. Osoby bezrobotne o bardzo niskich kwalifikacjach oraz młodzież pozostająca poza systemem zatrudnienia i kształcenia zachęcane będą do podjęcia edukacji lub jej kontynuacji. Staże i szkolenia ułatwią natomiast wejście na rynek pracy. W realizacji projektu pomoże 1,3 mln zł unijnego dofinansowania.

Tytuł projektu: SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 1 425 590,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 354 028,41 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś