Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 15 maja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków na projekty, których realizacja zwiększy szanse na zatrudnienie osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo wsparcie udzielane będzie na aktywną integrację społeczną. Do wydania jest 30,2 mln zł, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wykluczenie społeczne zazwyczaj dotyczy wielu płaszczyzn życia, a przyczyn takiego stanu dopatrujemy między innymi w braku pracy, ubóstwie, nałogach, zaburzeniach psychicznych. Kołem ratunkowym dla osób chcących zmienić swoje życie są środki unijne.

Integracja i aktywizacja zawodowa

Mazowieckie samorządy, w których funkcjonują Ośrodki Pomocy Społecznej mogą składać wnioski na projekty realizujące usługi aktywnej integracji, np.: działania, które przywrócą lub wzmocnią wśród uczestników projektu kompetencje społeczne, takie jak: samodzielność, zaradność, motywacja, pewność siebie. Dodatkowo spotkania ze specjalistami – socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem. W ramach projektu wnioskodawca będzie mógł także zaplanować poradnictwo prawne i obywatelskie, służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych.

Aby osoby wykluczone mogły poczuć się pewniej i powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy był łatwiejszy, zaplanowano warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, pracę metodą mentoringu, a także pracę socjalną opartą o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

W ramach trwającego naboru, unijne dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone również na działania, które pomogą uczestnikom podjąć decyzję o wyborze lub zmianie zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego, wspomaganego i usług trenera zatrudnienia wspieranego.

Realizowane projekty powinny mieć także charakter edukacyjny. Istotne dla uczestników projektu będzie dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wnioskodawca będzie mógł sfinansować zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Problem wykluczenia społecznego mocno dotyczy Mazowsza, regionu postrzeganego jako najbogatszy w Polsce. Ogłaszając konkursy na projekty pomagające eliminować wykluczenie, chcemy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz tym w grupie ryzyka dać szansę na zmiany w zakresie szeroko rozumianej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Apeluję do Ośrodków Pomocy Społecznej o składanie wniosków i sięganie po środki unijne – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w których działa Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

Nabór trwa do 15 maja 2017 r.,  a kwota przeznaczona na konkurs wynosi 30 203 600,00  mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, a minimalna wartość to 100 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 01.11.2017 r do 30.04.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-0-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś