Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną w gminach Sadowne oraz Jadów. Z kolei gmina Strachówka zmodernizuje istniejący już PSZOK. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Gmina Sadowne inwestuje w gospodarkę odpadami

Ponad 430 tys. zł  środków unijnych trafi do gminy Sadowne na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady, a także powstanie wiata na kontenery otwarte. Poza tym teren wokół zostanie zagospodarowany i oświetlony. W PSZOK-u zbieranych będzie 14 rodzajów odpadów, w tym m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, popioły. Powstaną tu również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych wykorzystywanych do ponownego użycia. Dla mieszkańców zostanie przygotowana akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów. Utworzenie i prowadzenie PSZOK-u przyczyni się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych.

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne

Beneficjent: Gmina Sadowne

Całkowita wartość projektu: 658 714,97 zł

Kwota dofinansowania: 436 133,83 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jadów

Również gmina Jadów przeznaczy ponad 420 tys. zł unijnego wsparcia na budowę PSZOK-u. Teren przy obiekcie zostanie utwardzony i ogrodzony. Powstanie tu także murowany budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję pomieszczenia pracowniczego. Na placu zamontowanych zostanie 6 lekkich, przenośnych wiat na kontenery i pojemniki na odpady. Poza tym zamontowane zostaną 2 kontenery typu biurowego i 3 kontenery typu magazynowego. Do oświetlenia terenu i obiektów zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne. W ramach projektu powstanie też punkt napraw i odzysk rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Warsztaty zostaną wyposażone w m.in.: piłę mechaniczną, wiertarkę, imadło ślusarskie, kosiarkę spalinową, pilarkę, wagę 200 kg, ręczny wózek magazynowy, ręczny podnośnik pneumatyczny, komplet narzędzi i kluczy. W PSZOK-u prowadzona będzie selekcja 17 rodzajów odpadów komunalnych. Pozwoli to zwiększyć ilość odzyskiwanych materiałów wtórnych. Wpłynie także na zmniejszenie ilości śmieci na tzw. dzikich wysypiskach, które pojawiają się na terenie gminy.

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych w Gminie Jadów wraz z budową gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Beneficjent: Gmina Jadów

Całkowita wartość projektu: 628 099,31 zł

Kwota dofinansowania: 427 069,51 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Modernizacja PSZOK w gminie Strachówka

Dzięki blisko 280 tys. zł wsparcia unijnego zostanie wykonana kompleksowa modernizacja PSZOK-u w Strachówce. Zamontowane zostaną 4 lekkie wiaty typu magazynowego jako pomieszczenia na pojemniki. Wyremontowany zostanie też budynek starego garażu z przeznaczeniem na punkty napraw i odzysku rzeczy używanych niestanowiących odpadów. PSZOK prowadzić będzie selekcję 15 rodzajów odpadów komunalnych z obszaru gminy. Zakupione zostaną pojemniki różnych wielkości, m.in.: 1100L, 240L i pojemniki na odpady niebezpieczne 60-240L. Nowe wyposażenie techniczne umieszczone będzie w wyremontowanym pomieszczeniu starego garażu.

Tytuł projektu: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

Beneficjent: Gmina Strachówka

Całkowita wartość projektu: 457 843,05 zł

Kwota dofinansowania: 278 654,14 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś