Praktyczne aspekty konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020 Edukacja ogólna w ramach ZIT