Monitorowanie uczestników projektu oraz rozliczanie projektu za pomocą systemu SL2014 w ramach EFS RPO WM 2014-2020