Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania:

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,

Działanie 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.1

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

31.08.2017 r., 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

 25.09.2017 r.,15:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem

Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2. Świadczenie usług w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2489 z dn. 29 czerwca 2017 r. wynosi
17 539 459,20 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;Konsultacje elektroniczne – drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel. 22 578 44 34
Linki Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl)
Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 

a) Osób bezrobotnych lub osoby biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu
na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, oraz

b) Osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa
o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej
z wychowaniem dziecka, przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Nie określono

Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu

Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych