Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania:

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,

Działanie 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.1

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

31.08.2017 r., 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

 25.09.2017 r.,15:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem

Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2. Świadczenie usług w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2489 z dn. 29 czerwca 2017 r. wynosi
17 539 459,20 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;Konsultacje elektroniczne – drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel. 22 578 44 34
Linki Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl)
Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 

a) Osób bezrobotnych lub osoby biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu
na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, oraz

b) Osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa
o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej
z wychowaniem dziecka, przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania

 

Nie określono

Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu

Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś